பாடல்கள்

வாவா மணிவண்ணா

ஓம் நமோ நாராயணா

கூப்பிடுவோம்

147.வேண்டும்...

 
 

அதிகாலை நேரத்தில் துள்ளியெழ வேண்டும்
நதிநீரில் நன்றாக நீராட வேண்டும்
கதியென கந்தனைக் கைதொழ வேண்டும்
அதன்பின் தொடர வேண்டும்.

பாசமுடன்

ஈழம்

Photobucket