பாடல்கள்

வாவா மணிவண்ணா

ஓம் நமோ நாராயணா

கூப்பிடுவோம்

119.எதிரி !கதிராடும் நன்நிலத்தை; காற்றாடும் காட்டை
சதியாடி மானிடவன் சாய்த்தான் - மதிகெட்டு
தாம்மட்டும் வாழத் தரணியைச் சீர்கெடுக்கும்
நாம்தான் எதிரி நமக்கு.

பாசமுடன்

ஈழம்

Photobucket