பாடல்கள்

வாவா மணிவண்ணா

ஓம் நமோ நாராயணா

கூப்பிடுவோம்

118,வண்ணா !மல்லரை வென்ற மணிவண்ணா! உந்தன்
மலரடி போதும் மணிவண்ணா! எந்தன்
கவலையைப் போக்கிடும் கார்வண்ணா! இன்பக்
கவிதையைக் கேள் கார்வண்ணா!

*************************************
முழுப்பாடலை வாசிக்க இங்கே செல்லவும்

***************************************

பாசமுடன்

ஈழம்

Photobucket