பாடல்கள்

வாவா மணிவண்ணா

ஓம் நமோ நாராயணா

கூப்பிடுவோம்

117.கண்டால்...ண்டாய் மலர்தாவும் ண்டாய் மனமலையும்
செண்டாய் மதிமயங்கும் செண்டாய் மனம்மயங்கும்
ண்டாய் நிலம்கீறும் ண்டாய் மனம்சிதையும்
ண்டால் உனைக்கண்டால் நன்று.

பாசமுடன்

ஈழம்

Photobucket