பாடல்கள்

வாவா மணிவண்ணா

ஓம் நமோ நாராயணா

கூப்பிடுவோம்

110.கண்ணா! கண்ணா!
ழைக்காத நாளில்லை ண்டவா! எந்தன்
பிழையைப் பொறுத்திட வேண்டும் தலைவா!
ழைத்துளியை நோக்கிடும் ண்துகளாய் உள்ளம்
விழைகிறது உன்னிடம் தான்!

பாசமுடன்

ஈழம்

Photobucket