பாடல்கள்

வாவா மணிவண்ணா

ஓம் நமோ நாராயணா

கூப்பிடுவோம்

102.பெண்ணுக்கு...
கையுண்டு,வாயுண்டு,மூக்குண்டு,நாக்குண்டு,
மையுண்டு,பல்லுண்டு,தோலுண்டு,நாசியுண்டு,
கண்ணுண்டு,காலுண்டு,காதுண்டு,தேகமுண்டு,
பெண்ணுக்கு இதயமு முண்டு.

பாசமுடன்

ஈழம்

Photobucket