பாடல்கள்

வாவா மணிவண்ணா

ஓம் நமோ நாராயணா

கூப்பிடுவோம்

101.பூத்தமலர் கைநிரப்பி !பூத்தமலர் கைநிரப்பிப் பொங்குதமிழ்ப் பாத்தொடுத்து
கூத்தனடி பாடிநிதம் கும்பிட்டால் - காத்தருள‌
வெள்ளை எருதேறி மிக்க விரைவுடனே
வள்ளலவன் முன்நிற்பான் வந்து.

பாசமுடன்

ஈழம்

Photobucket