பாடல்கள்

வாவா மணிவண்ணா

ஓம் நமோ நாராயணா

கூப்பிடுவோம்

103. நாதன்தாள் !தேர்ந்த மதியளிக்கும் தேடுங் கதியளிக்கும்
நேர்ந்த பழிவிலக்கும் நித்திலம்போல் - சேர்ந்த‌
பொலிவளிக்கும் நல்ல புகலளிக்கும் என்றும்
நலிவகற்றும் நாதன்தாள் நன்று.

பாசமுடன்

ஈழம்

Photobucket