பாடல்கள்

வாவா மணிவண்ணா

ஓம் நமோ நாராயணா

கூப்பிடுவோம்

85.நா(ம)ம் !நாமெனும் நாமத்தை நம்புவோம்! நாமெனும்
ஓம்காரம் சொல்லியே ஓதுவோம்! நாமெனும்
சாமியை நாளும் வணங்குவோம்! நாமெனும்
பூமியே நாளையென் போம்!

பாசமுடன்

ஈழம்

Photobucket