பாடல்கள்

வாவா மணிவண்ணா

ஓம் நமோ நாராயணா

கூப்பிடுவோம்

66.தமிழாலே !அன்னைத் தமிழாலே ஆண்டவனைப் பாடவேண்டும்
கன்னித் தமிழால் கடவுளைப் பாடவேண்டும்
இன்பத் தமிழால் இறைவனைப் பாடவேண்டும்
இன்றுமென்றும் பாடவேண் டும்.விளக்கம்:

பாசமுடன்

ஈழம்

Photobucket