பாடல்கள்

வாவா மணிவண்ணா

ஓம் நமோ நாராயணா

கூப்பிடுவோம்

67.வனப்பு !
டைதனக்கு யானை வனப்பாகும் பெண்ணின்
இடைதனக்கு நுண்மை வனப்பாகும் - நடைதனக்கு
கோடா மொழிவனப்புக் கோற்கதுவே சேவர்க்கு
வாடாத வன்கண் வனப்பு.

பாசமுடன்

ஈழம்

Photobucket