பாடல்கள்

வாவா மணிவண்ணா

ஓம் நமோ நாராயணா

கூப்பிடுவோம்

65.அருணன் !
காலையே போன்றிலங்கும் மேனி கடும்பகலின்
வேலையே போன்றிலங்கும் வெண்ணீறு - மாலையின்
தாங்குருவே போலுந் சடைக்கற்றை மற்றவற்கு
வீங்கிருளே போலுமி டறு.


விளக்க‌ம்:

பாசமுடன்

ஈழம்

Photobucket