பாடல்கள்

வாவா மணிவண்ணா

ஓம் நமோ நாராயணா

கூப்பிடுவோம்

49.திருநாளாம் திருவள்ளுவர் திருநாளாம்உலகம் செழிக்க; உயிர்கள் தழைக்க;
கலகம் மறைய; கருணை பிறக்க‌
விரும்பி மனிதருக்கு வள்ளுவர் தந்த‌
திருக்குறளை ஓதுவோம்நா ளும்.

பாசமுடன்

ஈழம்

Photobucket