பாடல்கள்

வாவா மணிவண்ணா

ஓம் நமோ நாராயணா

கூப்பிடுவோம்

48.பொங்கலோ பொங்கல்
பொங்கட்டும் பொங்கல் பகையை விரட்டிட;
பொங்கட்டும் பொங்கல் பிணியை விரட்டிட;
பொங்கட்டும் பொங்கல் பசியை விரட்டிட;
பொங்கலோ பொங்கலெனச் சொல்.

பாசமுடன்

ஈழம்

Photobucket