பாடல்கள்

வாவா மணிவண்ணா

ஓம் நமோ நாராயணா

கூப்பிடுவோம்

30.என்னுள்ளே பாரதப் போரப்பா
பாரப்பா என்னுள்ளே பாரதப் போரப்பா
கூறப்பா நேரிடையாய் கீதையை – பாரப்பால்
பாதாள விண்ணுக்குப் பாய்ந்தகிரி விக்கிரமா
வேதாள வஞ்சநெஞ்சை வீழ்த்து.

பாசமுடன்

ஈழம்

Photobucket