பாடல்கள்

வாவா மணிவண்ணா

ஓம் நமோ நாராயணா

கூப்பிடுவோம்

29.தோள் கொடு தோழா
அனுமந்த ராயா அசகாய சூரா
தினமுந்தன் பாதம் தொழுவேன் - எனையிந்த‌
பாழும் மனமென்ற ஆழியைத் தாண்டிட‌த்
தோழா கொடுத்திடு தோள்.

பாசமுடன்

ஈழம்

Photobucket