பாடல்கள்

வாவா மணிவண்ணா

ஓம் நமோ நாராயணா

கூப்பிடுவோம்

31.திகில்
திகிலின் பிடிகள் நெருக்கி அணைக்க
திகிலின் மடியில் துவண்டு விழுந்தேன்!
திகிலின் தெருவில் தினமும் பயணம்!
அகத்திலே நிம்மதி ஏது?

பாசமுடன்

ஈழம்

Photobucket