பாடல்கள்

வாவா மணிவண்ணா

ஓம் நமோ நாராயணா

கூப்பிடுவோம்

32.காதல் உள்ளம்
கன்னல் மொழிபேசி காதலித்துக் கைவிட்டாய்.
உன்னைப் பிரிந்தாலும் உண்மையில் - என்னிடம்
கள்ளத் தனமில்லை, காதலும் பொய்யில்லை,
பிள்ளைக்கு வைப்பேன்உன் பேர்.

பாசமுடன்

ஈழம்

Photobucket