பாடல்கள்

வாவா மணிவண்ணா

ஓம் நமோ நாராயணா

கூப்பிடுவோம்

23.நிம்மதி தேடி
நிம்மதி தேடி நிதமும் அலைகின்றோம்
அம்மதி உள்ளே இருப்பதைப் பாராமல்
எம்மதியும் இங்கே கிடைக்கும் அதற்குநீ
சம்மதித்தால் மட்டும்போ தும்.

பாசமுடன்

ஈழம்

Photobucket