பாடல்கள்

வாவா மணிவண்ணா

ஓம் நமோ நாராயணா

கூப்பிடுவோம்

8.அமைதி திரும்புமா ?குண்டுகளின் சத்தத்தில் கேட்கவா போகிறது
வண்டுகளின் சத்தம் ? இரத்தம் வழிந்தோடும்
உத்தக் களத்தில் அமைதி திரும்புமா ?
சத்தமும் ஒய்ந்திடு மா ?


பாசமுடன்

ஈழம்

Photobucket