பாடல்கள்

வாவா மணிவண்ணா

ஓம் நமோ நாராயணா

கூப்பிடுவோம்

2.நீதி நூல்கள்!பாவத்தைப் போக்க மனிதனுக்கு எத்தனையோ
கூவங்கள் உள்ளவரை ! அன்பை, பணிவை,
கருணையைச் சொன்ன அறிவுரைகள் எல்லாம்
நெருப்பில் விழுந்த நிலவு!


பாசமுடன்

ஈழம்

Photobucket