பாடல்கள்

வாவா மணிவண்ணா

ஓம் நமோ நாராயணா

கூப்பிடுவோம்

128.கண்டால் !!!பொய்களெல்லாம் நாணும் ; பிணந்தின்னும் பேய்கள்
பயந்தோடும் ; பெட்டிகள் பஞ்சுமெத்தை யாகும் ;
வரந்தரும் தெய்வங்கள் வேடமிட்டுக் கொள்ளும் ;
அரசியல் வாதியைக் கண்டு.

பாசமுடன்

ஈழம்

Photobucket