பாடல்கள்

வாவா மணிவண்ணா

ஓம் நமோ நாராயணா

கூப்பிடுவோம்

115.இளமை !
இளமை இதயம் இயற்றும் கவிதை
இளமை இழந்தும் இருக்கும் ! - இளநீர்
இளமை வழுக்கையைப் போலவே உன்தன்
இளமைக் கவிதை இனிப்பு.

பாசமுடன்

ஈழம்

Photobucket