பாடல்கள்

வாவா மணிவண்ணா

ஓம் நமோ நாராயணா

கூப்பிடுவோம்

18முருகன் !
பால்மணம் மாறாத வேலன் ! பழத்தாலே
கோமணம் கொண்டானே ! எங்கள் குமரனவன் !
மண்மணம் வீசும் மலையழகன் ! எங்கள்
தமிழ்மணம் கொண்டகட வுள் !

பாசமுடன்

ஈழம்

Photobucket